Regulamin Przechowywania Bagażu w Przechowalni „Twój Bagaż”

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Przechowalni bagażu „Twój Bagaż” i reguluje rozpatrywanie roszczeń klientów, które mogą wynikać z przechowywania bagażu w Przechowalni.
 • Celem funkcjonowania Przechowalni „Twój Bagaż” jest przechowywanie bagaży, bagaży podręcznych, przedmiotów i innych rzeczy osobistych klientów.
 • Przechowalnia umożliwia zdeponowanie bagażu zwykłego lub podręcznego w dowolnym opakowaniu, bez względu na jego rodzaj: walizka, torba, plecak, reklamówka itp.. Niektóre rzeczy (ubrania, odzież wierzchnia, rowery, łyżwy, narty itp.) mogą zostać przyjęte bez opakowania.
 • Waga pojedynczego bagażu, oddanego do przechowywania, nie może przekraczać 80 kg.
 • Płatność za usługi przechowywania bagażu w Przechowalni „Twój Bagaż” jest dokonywana w momencie zdeponowania bagażu w przechowalni.
 • Płatność jest dokonywana w wysokości ceny ustalonej w dniu zdeponowania bagażu.
 • Płatność za usługi przechowywania bagażu w Przechowalni obliczana jest osobno dla każdej jednostki bagażu za okres jednego dnia (do 24 godzin).
 • Każda rzecz, która jest przymocowana lub przyłożona do bagażu podręcznego jest uznawana za osobną jednostkę bagażu.
 • Każda kolejna doba przechowywania bagażu w Przechowalni jest liczona po upływie 24 godzin od momentu zdeponowania bagażu w Przechowalni „Twój Bagaż”.
 • Oddając bagaż do Przechowalni, klient podaje dyżurnemu swoje imię, nazwisko i imię ojca, numer telefonu kontaktowego i orientacyjny czas odbioru bagażu. Informacje te są wpisywane do „Księgi rejestracji bagażu”.
 • Podczas oddania bagażu w Przechowalni klient otrzymuje żeton z numerem i logo „Twój Bagaż”, a także potwierdza oddanie bagażu własnym podpisem w „Księdze rejestracji bagażu”.
 • Aby odebrać bagaż, klient musi zwrócić wydany mu żeton.
 • W przypadku utraty żetonu, rzeczy z Przechowalni zostają oddane właścicielowi po złożeniu przez niego podpisu i okazaniu dowodu osobistego oraz opisaniu zawartości jego bagażu.
 • W przypadku utraty żetonu klient zapłaci karę w wysokości 50 UAH.
 • Roszczenia dotyczące brakujących rzeczy w bagażu lub uszkodzenia bagażu są przyjmowane bezpośrednio w momencie wydania bagażu, w obecności funkcjonariusza policji i właściciela (lub przedstawiciela właściciela) Przechowalni bagażu.
 • Po otrzymaniu bagażu i złożeniu przez klienta podpisu w „Księdze rejestracji bagażu”, roszczenia dotyczące braku rzeczy w bagażu lub jego uszkodzenia nie są przyjmowane.
 • Roszczenia dotyczące utraty bagażu lub poszczególnych rzeczy są rozpatrywane na podstawie nagrań wideo z kamer monitorujących umieszczonych w Przechowalni „Twój Bagaż”.
 • Przechowalnia „Twój Bagaż” nie ponosi odpowiedzialności za utratę bagażu lub jego poszczególnych części lub ich uszkodzenie, które nastąpiło nie z jej winy, ale: 1) z winy osób trzecich (kradzież, rozbój itp.); 2) nieprzewidzianych okoliczności (pożar, powódź itp.); 3) siły wyższej (klęski żywiołowe, zniszczenie pomieszczeń itp.).
 • Owoce, warzywa, jagody, grzyby i inne produkty spożywcze, a także wszystkie produkty sypkie (sól, kawa, mąka, płatki itp.) oraz płyny (woda itp.) powinny być przechowywane w dowolnym pojemniku, który zapewnia ich właściwe przechowywanie i transportowanie (wyklucza możliwość ich rozsypania się czy rozlania).
 • Przechowalnia „Twój Bagaż” nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zepsucie się zdeponowanych łatwo psujących się produktów.
 • Zabronione jest deponowanie zwierząt i ptaków, broni, narkotyków, materiałów wybuchowych, łatwopalnych (alkohol, benzyna, aceton), pirotechnicznych, zakaźnych, radioaktywnych, żrących i trujących oraz substancji, które roztaczają nieprzyjemny zapach lub zanieczyszczają inne rzeczy i pomieszczenia Przechowalni. Decyzję o odmowie przyjęcia bagażu do przechowywania w Przechowalni „Twój Bagaż” podejmuje osobiście dyżurny, wyjaśniając klientowi powody odmowy.
 • Zabrania się przechowywania w bagażu podręcznym (bagażu) gotówki, papierów wartościowych, obligacji, dokumentów, złota, kamieni szlachetnych, biżuterii, antyków, sprzętu cyfrowego i innych kosztowności. Przechowalnia „Twój Bagaż” nie ponosi odpowiedzialności za ich przechowywanie.
 • Dyżurny, na żądanie klienta, wydaje paragon potwierdzający deponowanie bagażu w Przechowalni „Twój Bagaż”.
 • W przypadku, gdy w ciągu trzydziestu dni właściciel nie odbierze rzeczy, które zostały zdeponowane w przechowalni bagażu, uważa się, że dobrowolnie zrzekł się prawa własności do tych rzeczy i rezygnuje z ich odbioru. Takie rzeczy zostają zbyte przez Przechowalnię „Twój Bagaż” według własnego uznania.
 • „Księga odzewów i propozycji” znajduje się u dyżurnego Przechowalni „Twój Bagaż” i jest wydawana na żądanie klienta.
 • Uważa się, że osoba, która zdeponowała bagaż w Przechowalni bagażu (zgodnie z ust. 11), zapoznała się z Regulaminem Przechowywania Bagażu w Przechowalni „Twój bagaż” i zaakceptowała go.
Właściciel Przechowalni „Twój Bagaż” – Indywidualny Przedsiębiorca M.M. Bokoch
(Świadectwo rejestracji indywidualnego przedsiębiorcy Nr 23190000000008478;
Numer identyfikacyjny: 3115503070)